കുത്തിവയ്‌പ് പട്ടിക


കുട്ടികള്‍ക്ക്

ജനിച്ചയുടന്‍ ബി.സി.ജി., പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്- ബി (ജനന സമയത്തെ ഡോസ്)
ആറാം  ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഒന്നാം ഡോസ് , പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ഒന്നാം ഡോസ്, ഐ.പി.വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്)  ഒന്നാം ഡോസ്
പത്താം ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് രണ്ടാം ഡോസ് , പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് രണ്ടാം ഡോസ്
പതിനാലാം ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് മൂന്നാം  ഡോസ് , പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് മൂന്നാം ഡോസ്

ഐ.പി.വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്) രണ്ടാം ഡോസ്

9 മാസം മീസില്‍സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിന്‍ അടങ്ങിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ഒന്നാം ഡോസ്, വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്നാം ഡോസ്
16-24 മാസം ഡി.പി.ടി. ഒന്നാം ബൂസ്റ്റർ, മീസില്‍സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അടങ്ങിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് രണ്ടാം ഡോസ്,പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന്, വൈറ്റമിന്‍ എ രണ്ടാം ഡോസ്, ജപ്പാന്‍ ജ്വരത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ(തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ മാത്രം)
തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ ആറു മാസത്തിലും അഞ്ചു വയസു വരെ ഓരോ ഡോസ് വൈറ്റമിന്‍ എ നല്‍കുക
5-6 വയസ്സ്‌ ഡി.പി.ടി. രണ്ടാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്, വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്‍പതാം ഡോസ്
10 വയസ്സ്‌ ടി. ടി. വാക്സിൻ
16 വയസ്സ്‌ ടി. ടി. വാക്സിൻ

ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക്

ടി. ടി. വാക്സിൻ 1 ഗര്‍ഭകാലത്തിൻറ്റെ ആദ്യം തന്നെ
ടി. ടി. വാക്സിൻ 2 ആദ്യ ഡോസിനു 4  ആഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം